सबै कर्मचारीको विवरण

क्र. सं. नाम पद महाशाखा/शाखा फोन इमेल कर्मचारी फोटो
१. श्री दीपक कुमार दास प्रदेश सचिव 9854029371 mopisdjnp@gmail.com
२. श्राी राज कुमार गोइत ईन्जिनियर 9854029371 mopidsdjnp@gmail.com
३. श्री सरोजकुमार गोइत सि.डि.ई. शहरी विकास तथा भवन महाशाखा 9849461017 erskgoit100@gmail.com
४. श्री संजीव कुमार साह ईन्जिनियर सडक महाशाखा 9868023630 sajsanjiv25@gmail.com
५. श्री संतोष कुमार यादव ईन्जिनियर योजना, अनुगमन तथा पुल महाशाखा 9862164048 ysantosh606.sy@gmail.com
६. श्री जितेन्द्र प्रसाद यादव लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9824879811 jitendra4u21@gmail.com
७. लक्ष्मण राई कानून अधिकृत कानून शाखा ०४१-५९०६६१ mopidp2lawofficer@gmail.com
८. श्री अनिता कुमारी राउत शाखा अधिकृत प्रशासन तथा मानव संसाधन शाखा 9844816883 anitakumari.raut@nepal.gov.np
९. श्री भानुभक्त ढुंगाना सहायक शाखा अधिकृत प्रशासन तथा मानव संसाधन शाखा 9844275546 bhanubhaktadhungana2020@gmail.com
१०. श्री पशुपती नाथ कर्ण कम्प्युटर अधिकृत प्रशासन तथा मानव संसाधन शाखा 9869221483 pashupatinath.karn@nepal.gov.np
११. श्री केवल कुमार दास सहायक शाखा अधिकृत जिन्सी शाखा 9819605103 kdnepal2037@gmail.com
१२. श्री रमेश कुमार मण्डल इलेक्ट्रिसियन - 9844023548
१३. श्री योगेन्द्र पंडित ईलेक्ट्रिसियन - 9844100993
१४. श्री सुधाकर झा पलम्बर - 9844037663
१५. श्री ईन्द्र बहादुर कटुवाल पलम्बर - 9804883084
१६. श्री केबल यादव पलम्बर - 9804881520
१७. श्री बबलु राउत हलुका सवारी चालक प्रशासन तथा मानव संसाधन शाखा 9869695933 rautbablu12345@gmail.com
१८. श्री देवेन्द्र कुमार यादव हलुका सवारी चालक प्रशासन तथा मानव संसाधन शाखा 9808627728
१९. श्री संजिब महतो हलुका सवारी चालक प्रशासन तथा मानव संसाधन शाखा 9807874484
२०. श्री रुपा महतो कार्यालय सहयोगी प्रशासन तथा मानव संसाधन शाखा 9702786352 rupamahato123@gmail.com
२१. श्री सिकेन्द्र यादव कार्यालय सहयोगी प्रशासन तथा मानव संसाधन शाखा 9817679887
२२. श्री गरबा मण्डल कार्यालय सहयोगी प्रशासन तथा मानव संसाधन शाखा 9800816673
२३. श्री उपेन्द्र ठाकुर कार्यालय सहयोगी प्रशासन तथा मानव संसाधन शाखा 9804850092 upendrato74@gmail.com
२४. श्री सिम्पी कुमारी साह कार्यालय सहयोगी प्रशासन तथा मानव संसाधन शाखा 9812136633 simpeesah2020@gmail.com