पूर्वाधार विकाश कार्यालय, सिराहा

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
idosiraha@gmail.com मधेश प्रदेश, सिराहा ।

यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय सिराहाले सप्तरी र सिराहालाई हेर्ने गरेको छ । यसले सडक तथा पूलका कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।