पूर्वाधार विकाश कार्यालय, रौतहट

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
055-520869 idorautahat@gmail.com मधेश प्रदेश, गौर रौत्तहट https://idorautahat.madhesh.gov.np/

यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले  सडक, पुल तथा भवनहरु सम्बन्धि कार्यहरु हेर्ने गरेको छ । 

सम्पर्क नं.- 9854038802