सूचना र जानकारी विवरण

# मिति विवरण एक्सन
1 2024-06-26 स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना !   डाउनलोड  
2 2024-03-07 अधिकृत सातौँ तहबाट आठौँ तहमा स्तरवृद्धि गरिएको सूचना   डाउनलोड  
3 2024-01-18 पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज   डाउनलोड  
4 2023-10-10 पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु स्थापना सम्बनधमा   डाउनलोड  
5 2023-10-10 पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुको लागि स्विकृत संगठन संरचना र दरवन्दी तेरीज   डाउनलोड  
6 2023-07-31 सम्पत्ती विवरण भरी भराई अनलाईन प्रविष्ट समेत गर्ने सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
7 2023-07-31 बार्षिक प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
8 2023-06-29 स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना !   डाउनलोड  
9 2023-04-13 अधिकृत आठौँ तहमा स्तरवृद्धि गरिएको सूचना ।।।   डाउनलोड  
10 2023-02-17 अधिकृत छैठौँ तहमा स्तरवृद्धि गरिएको सूचना   डाउनलोड  
11 2023-01-29 मन्त्रालय र मातहतका निकाय   डाउनलोड  
12 2022-11-29 स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना !   डाउनलोड  
13 2022-09-18 बढुवा सिफारीस सम्बन्धी सूचना   डाउनलोड  
14 2022-09-08 ईन्जिनियरिङ्ग सेवाका अधिकृतस्तर आठौ र छैठौँ तहमा स्तरवृद्धि भएका उम्मेदवारहरुको विवरण   डाउनलोड  
15 2022-08-17 Requst for RFP of IFB-EOI No MoPID-P2-RRD-CS-EOI-04-2079-079   डाउनलोड  
16 2022-08-17 Requst for RFP of IFB-EOI No MoPID-P2-RRD-CS-EOI-03-2079-079   डाउनलोड  
17 2022-08-17 Requst for RFP of IFB-EOI No MoPID-P2-RRD-CS-EOI-02-2079-079   डाउनलोड  
18 2022-08-17 Requst for RFP of IFB-EOI No MoPID-P2-RRD-CS-EOI-01-2079-079   डाउनलोड  
19 2022-08-16 Notice for shortlisted consulting form   डाउनलोड  
20 2022-07-29 बढुवा सिफारीस सम्बन्धी सूचना   डाउनलोड  
21 2022-07-28 सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
22 2022-07-28 वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
23 2022-07-22 का.स.मू. फारम सम्बन्धमा, सम्बन्धित सबै ।   डाउनलोड