सूचना र जानकारी विवरण

# मिति विवरण एक्सन
1 2022-11-29 स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना !   डाउनलोड  
2 2022-09-18 बढुवा सिफारीस सम्बन्धी सूचना   डाउनलोड  
3 2022-09-08 ईन्जिनियरिङ्ग सेवाका अधिकृतस्तर आठौ र छैठौँ तहमा स्तरवृद्धि भएका उम्मेदवारहरुको विवरण   डाउनलोड  
4 2022-08-17 Requst for RFP of IFB-EOI No MoPID-P2-RRD-CS-EOI-04-2079-079   डाउनलोड  
5 2022-08-17 Requst for RFP of IFB-EOI No MoPID-P2-RRD-CS-EOI-03-2079-079   डाउनलोड  
6 2022-08-17 Requst for RFP of IFB-EOI No MoPID-P2-RRD-CS-EOI-02-2079-079   डाउनलोड  
7 2022-08-17 Requst for RFP of IFB-EOI No MoPID-P2-RRD-CS-EOI-01-2079-079   डाउनलोड  
8 2022-08-16 Notice for shortlisted consulting form   डाउनलोड  
9 2022-07-29 बढुवा सिफारीस सम्बन्धी सूचना   डाउनलोड  
10 2022-07-28 सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
11 2022-07-28 वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
12 2022-07-22 का.स.मू. फारम सम्बन्धमा, सम्बन्धित सबै ।   डाउनलोड