परिपत्र विवरण

# मिति विवरण एक्सन
1 2022-09-08 पदपूर्ति सम्बन्धमा, मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय ।   डाउनलोड  
2 2022-09-06 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी परिपत्र सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
3 2022-08-18 योजना पठाईदिने सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
4 2022-08-18 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
5 2022-08-16 परीक्षा संचालन सम्बन्धमा, यातायात सबै ।   डाउनलोड  
6 2022-08-11 दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
7 2022-08-11 अनलाईन आवेदन प्रणालीमा कोटा निर्धारण सम्बन्धमा । यातायात सबै   डाउनलोड